Ledenvergadering: nieuw bestuur

14 juni 2016 (geplaatst door: admin)
Op maandagavond 27 juni om 20:00 vindt de algemene ledenvergadering plaats.
Het is een belangrijke avond, want het huidige bestuur zal aftreden en het nieuwe bestuur wordt voorgesteld.
P. Labee (voorzitter), T. Petten (secretaris) en A. de Hamer (lid) hebben te kennen gegeven, dat zij als bestuurslid af te willen treden. Het bestuur stelt voor in deze vacatures te benoemen: J.H.M. Struijk (voorzitter), G. Wijers (secretaris), D. van de Vijzel (penningmeester) M. van Barneveld (techn. zaken), A. Karelse (comm. zaken), O. Merdinyan (accom. en facilitaire zaken) en H.J. Bodewitz (jeugdzaken) en daarmee het aantal bestuursleden weer uit te breiden naar 7 personen. Tevens kunnen conform de Statuten, artikel 9, Bestuur punt 2, ondersteund door ten minste drie leden, tegenkandidaten worden ingebracht.
De agenda:
  1. Opening
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Notulen ALV 21 december 2015 *)
  4. Benoeming bestuursleden
  5. Decharge verlenen aan oud bestuur en introductie nieuw Bestuur
  6. Financiƫle zaken en nieuw beleid
  7. Technische zaken
  8. Terreinen en opstallen
  9. P&O en sponsoring
  10. Rondvraag en sluiting

*) Conform de afspraken tijdens de ALV van 29 juni 2015 zijn de notulen van de vergadering d.d. 21 december 2015 op te vragen bij de secretaris Theo Petten. E-mail: theopetten@gmail.com

©Geijtenbeeck Websites voor AFC Quick 1890